Chi tiết tài liệu:  Giáo án điện tử

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Giáo án điện tử
Mô tả:

Dành cho giáo viên tham khảo

Tên File:Liên kết đến edit?usp=sharing&ouid=110050868773874261756&rtpof=true&sd=true
Kích thước File: Không rõ
Kiểu File:com/presentation/d/19aEG3AnOIqaYDk4vTOGHadqYmFuVJJno/edit?usp=sharing&ouid=110050868773874261756&rtpof=true&sd=true (Kiểu Mime: : link)
Người gửi:quantri
Gửi ngày 07/06/2022 09:24
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:235 Tải xuống
Cập nhật: 07/06/2022 09:25
Trang chủ: